TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA
USUL VE ESASLARI
Amaç
MADDE 1
(1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler İcra Komitesinin kurulması, yönetim, teşkilat ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2
(1) Bu Esaslar, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler İcra Komitesinin oluşumu, görevleri, seçilme esasları ve toplantılarına ilişkin hükümleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 Bu Esaslarda geçen;

a) TOBB veya Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
b) Kurul: TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu
c) İcra Komitesi: TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesini,
d) Girişimcilik Müdürlüğü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğünü,
e) İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı: Birlik tarafından yürürlüğe konulan mevzuat doğrultusunda İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı olarak seçilen kişiyi, ifade eder.
Kurulun oluşumu ve görevleri
MADDE 4
(1) Birlik nezdinde, İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanlarının tamamından ve Birlik tarafından belirlenen girişimcilik konusunda bilgi ya da deneyim sahibi kişilerden müteşekkil yüzyirmibeş kişilik Kurul oluşturulur. Kurulun görev süresi Birliğin seçimli iki Genel Kurulu arasındaki dönemdir.
(2) Kurul, kadın girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İcra Komitesine önerilerde bulunur.
(3) İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanlığı görevi sona eren kişinin Kurul üyeliği de kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren kişinin görev süresini tamamlamak üzere yeni seçilen İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Kurula üye olarak atanır.
(4) Kurul üyeleri arasından, kadın girişimciliğin geliştirilmesine yönelik önemli katkılar sağlamış bir kişi, Birlik Başkanı tarafından Kurul Onursal Üyesi olarak belirlenebilir.
Kurul toplantıları
MADDE 5
(1) Kurul, yılda en az iki defa Birlik Başkanı ya da görevlendireceği Birlik Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplanır.
(2) Kurul toplantısı gündem, tarih, yer ve saati Birlik Başkanı tarafından belirlenir. Birlik Başkanı bu konuda Birlik Genel Sekreterini görevlendirebilir. Toplantı davetleri Kurul üyelerine Birlik Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı tarafından yazılı olarak yapılır.
(3) Kurulun genel toplantı giderleri Birlik tarafından karşılanır.
(4) Kurul toplantısında kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.
(5) Kurul toplantılarına ilişkin karar tutanakları, Girişimcilik Müdürlüğünce tutulur. Bu tutanaklar Birlik Genel Sekreteri ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından imzalanarak toplantı tarihini izleyen ilk toplantısında İcra Komitesine sunulur.
(6) Kurul toplantıları Ankara’da Birlik merkezinde, İstanbul’da Birliğin hizmet binasında veya Birlik Başkanının onayı ile farklı bir yerde yapılır.
(7) Kurul üyesinin, üye olma vasıflarından en az birini kaybetmesi ya da ardı ardına yapılmış iki toplantıya katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden düşer. Kurul üyeliği düşen İl Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanının söz konusu Başkanlık görevi de kendiliğinden düşmüş sayılır.
(8) Kurul’un Birlik tarafından atanan üyelerinin görevlerine Birlik tarafından son verilebilir. Üyeliği sona eren kişinin yerine, görev süresini tamamlamak üzere Birlik tarafından yeni bir üye atanır.
İcra Komitesinin oluşumu ve görevleri
MADDE 6
(1) Yirmibeş üyeden oluşan İcra Komitesinin görev süresi Birliğin seçimli iki Genel Kurulu arasındaki dönemdir. Yirmibeş üyenin yedisi Kurul’un İcra Komitesi Başkanı olan üyeleri tarafından kendileri arasından Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda seçilirken, onaltı üye Birlik tarafından atanır. Birlik Başkanı tarafından; Birlik Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilen bir kişi ile TOBB birim yöneticileri arasından görevlendirilen bir kişi ise İcra Komitesinin doğal üyeleridir. İcra Komitesi doğal üyeleri, aynı zamanda Kurul’da da üye olarak yer alırlar.
(2) İcra Komitesinin Kurul’un İcra Komitesi Başkanı olan üyeleri tarafından seçilen yedi üyeliği için, aynı yöntemle yedi kişi de yedek üye olarak seçilir.
(3) Yeni seçilen İcra Komitesinin yapılacak ilk toplantısına kadar, eski İcra Komitesi görevine devam eder.
(4) İcra Komitesi;
a) Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,
b) Girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etme,
c) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,
d) Lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme,
e) Girişimcilik, iş kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD’ler hazırlama,
f) Kadın girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan bir internet portalı hazırlama,
g) Kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,
h) Koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlama,
i) Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere kadın girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme,
j) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma,
k) Yurt içinde ve yurt dışında kadın girişimciliğe ilişkin gelişmeler ile idarî ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaştırma,
l) Yurt içinde ve yurt dışında kadın girişimcilik ile ilgili faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurma, konularında, Birlik tarafından gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin görüş oluşturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda Birlik tarafından verilecek görevleri yerine getirir. İcra Komitesinin teşkilatı
MADDE 7
(1) İcra Komitesi, üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ile Başkan Yardımcısı seçimi ayrı ayrı gerçekleştirilir.
(2) İcra Komitesinin idari işleri, Girişimcilik Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(3) Birlik Başkanınca uygun görülmesi halinde, Birliğin Kurul ve İcra Komitesinin çalışmalarına ilişkin verdiği görevleri yerine getirmek üzere Birlik tarafından bir danışman atanabilir. İcra Komitesi üyeleri
MADDE 8
(1) İcra Komitesi üyesinin, üye olma vasıflarından en az birini kaybetmesi ya da bir faaliyet yılı içerisinde yapılan İcra Komitesi’nin toplam dört toplantısına katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden düşer.
(2) İcra Komitesinin Kurul tarafından seçilen yedi üyesinden herhangi birinin üyeliğinin sona ermesi halinde, yedek üyeler arasından seçim esnasında en yüksek oyu almış olan kişi, üyeliği sona eren kişinin görev süresini tamamlamak üzere göreve çağrılır. Yedek üyelerin arasında aldıkları oy bakımından eşitlik olması halinde, sıralamadaki öncelik yaşça genç olan kişiye verilir.
(3) İcra Komitesinin Birlik tarafından atanan üyelerinin görevlerine Birlik tarafından son verilebilir. Üyeliği sona eren kişinin yerine, görev süresini tamamlamak üzere Birlik tarafından yeni bir üye atanır.
(4) İcra Komitesi Başkanı ya da Başkan Yardımcılarından birinin görevinin sona ermesi halinde ise, İcra Komitesi düzenlenecek ilk toplantısında, toplantıya katılan üyelerinin arasından yeni Başkan ve/veya Başkan Yardımcısını seçer.
İcra Komitesi toplantıları
MADDE 9
(1) İcra Komitesi, en az iki ayda bir defa toplanır. Toplantının gündemi, günü ve saati İcra Komitesi doğal üyelerinin de uygun görüşü alınarak İcra Komitesi Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı davetleri İcra Komitesi üyelerine Birlik Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı tarafından yazılı olarak yapılır.
(2) İcra Komitesi üyelerinden birinin teklifi ve en az bir üyenin bu teklife katılması ile gündeme ek madde ilave edilebilir.
(3) İcra Komitesi toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantılarda kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.
(4) Birliğe maddi yükümlülükler getiren hususlara ilişkin karar alınabilmesi ancak İcra Komitesinin doğal üyelerinin olumlu görüşüne bağlıdır.
(5) İcra Komitesi toplantılarına ilişkin karar tutanakları Girişimcilik Müdürlüğünce tutulur.
(6) İcra Komitesi Toplantıları Ankara’da Birlik Merkezinde, İstanbul’da Birliğin hizmet binasında veya Birlik Başkanının onayı ile farklı bir yerde yapılır. Birlik Başkanı bu konuda Birlik Genel Sekreterini görevlendirebilir.
(7) İcra Komitesinin genel toplantı giderleri Birlik tarafından karşılanır. İcra Komitesi kararlarının icrası
MADDE 10
(1) İcra Komitesince alınan kararlar Birlik Başkanının onayına sunulur. Bu kararlardan Birlik Başkanınca uygun görülenler, Girişimcilik Müdürlüğü koordinasyonunda yerine getirilir.
İcra Komitesi faaliyetleri
MADDE 11
(1) İcra Komitesi Başkanı ya da üyeleri tarafından, İcra Komitesindeki görevleri kapsamında iştirak edilecek etkinlikler veya gerçekleştirilecek ziyaretler ile görsel ya da yazılı medyanın röportaj ve mülakat talepleri konusunda Birlik Başkanı, İcra Komitesi Başkanı veya İcra Komitesi doğal üyeleri kanalıyla bilgilendirilir.
Çalışma Grupları
MADDE 12
(1) İcra Komitesi, gerekli gördüğü konu başlıkları konusunda çalışma yapılması için daimi veya geçici çalışma grupları oluşturulmasını önerebilir.
(2) Çalışma gruplarında görev alacak kişiler İcra Komitesince teklif edilen kişiler de dikkate alınarak Birlik Başkanı tarafından görevlendirilir. Birlik Başkanı bu konuda Birlik Genel Sekreterini görevlendirebilir. Çalışma Grubu üyelerinin belirlenmesinde kişilerin konuya ilişkin deneyimleri dikkate alınır.
(3) Çalışma grupları, söz konusu grupta görev alan kişiler arasından bir sorumlu seçer. Seçilen çalışma grubu sorumluları, İcra Komitesi toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.
Fesih
MADDE 13
(1) Bu Esaslarda sıralanan görevlerini etkin bir biçimde yerine getiremediğine kanaat getirilmesi halinde İcra Komitesi veya Çalışma Grupları Birlik tarafından fesih edilir. Fesih edilen İcra Komitesinin yerine yenisi bu Esaslarda belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden oluşturulur.
İcra Komitesi Başkanlığı
GEÇİCİ MADDE 1
(1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, Birlik Yönetim Kurulunun 11/10/2005 tarih ve 156 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Çalışma Esasları" kapsamında görevlendirilmiş olan "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı", 2011 yılının sonuna kadar İcra Komitesi Başkanı olarak görevlendirilirler. Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme
MADDE 14
(1) Birlik Yönetim Kurulunun 11/10/2005 tarih ve 156 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Çalışma Esasları" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15
(1) Bu Esaslar, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 16
(1) Bu Esaslar hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.